Disseny d'interacció

METRÒPOLIS BARCELONA

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web METRÒPOLIS BARCELONA – PDU (Pla director urbanístic meropolità).

Consulta de llistes d’espera CatSalut

Conceptualització i disseny de la consulta de dades de les llistes d’espera de Catalunya: el temps mitjà d’espera que té cada centre sanitari i cada patologia per poder atendre les persones que han de ser operades, s’han de fer una prova diagnòstica o s’han de visitar en una consulta d’atenció especialitzada.

SOC – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu GECO+ responsiu.

Cercador RSIPAC – Dept. de Salut

Conceptualització i disseny del Cercador del Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya

AMB – Taxi

Conceptualització del web del Taxi – Instititut Metropolità del Taxi, seguint el nou model establert per als webs de l’esfera de comunicació de l’AMB.

AMB – Web corporatiu

Anàlisi de l’estructura de continguts del web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB. Definició del nou arbre de continguts en coherència amb el que estableix la Llei 31/2010. Conceptualització del nou web corporatiu de l’AMB.